When I born, I black : เมื่อผมเกิด ผมผิว ดำ
When I grow up, I black : เมื่อผมโต ขึ้น ผมก็ยังผิวดำอยู่

When I born, I black : เมื่อผมเกิด ผมผิว ดำ
When I grow up, I black : เมื่อผมโต ขึ้น ผมก็ยังผิวดำอยู่
When I go in Sun, I black : เมื่อผมอยู่ ใต้แสงแดด ผมก็คงยังผิวดำ
When I scared, I black : เมื่อผมกลัว ผม ก็ผิวดำ
When I sick, I black : เมื่อผมป่วย ผมก็ ยังผิวดำ
And when I die, I still black : และ เมื่อผมตาย ผมก็ยังคงผิวดำ

And you white fellow : และ คุณ...เพื่อนมนุษย์ผิวขาว
When you born, you pink : เมื่อแรกเกิด คุณมีผิวสีชมพู
When you grow up, you white : เมื่อคุณ โตขึ้น คุณมีผิวสีขาว
When you go in sun, you red : เมื่อคุณ อยู่ใต้แสงแดด คุณมีผิวสีแดง
When you cold, you blue : เมื่อคุณหนาว คุณมีผิวสีน้ำเงิน
When you scared, you yellow : เมื่อคุณกลัว คุณมีผิวสีเหลือง
When you sick, you green : เมื่อคุณป่วย คุณมีผิวสีเขียว
And when you die, you grey : เมื่อคุณตาย คุณมีผิวสีเทา
And you calling me colored?? : และคุณเรียกผมว่า คนผิวสี