gototopgototop
Get Adobe Flash player

Statistics/สถิติผู้เยี่ยมชม

สมาชิก : 375
Content : 895
เว็บลิงก์ : 38
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 2216294
เรามี 9 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Gallery Image

205767_2047...
Image Detail

เว็บเครือข่ายคริสเตียน

Home ประวัติคริสตจักรคริสตจักรวังธรรม ภาค 2 เชียงราย  สภาคริสตจักรในประเทศไทย

         คริสตจักรวังธรรม (ศาลาธรรมวังดินในอดีต) แต่เดิมเป็นกลุ่มคริสเตียนที่เป็นชนเผ่าต่างๆเช่น ไตหย่า  จีนฮ่อ  เย้า  ที่อพยพย้ายถิ่นฐานมาจากที่ต่างๆมาอาศัยอยู่ที่บ้านพักฟื้น (ข้างสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในปัจจุบัน) และเป็นสมาชิกคริสตจักร ไทยที่ 1 ประตูเชียงใหม่ ซึ่งมีทั้งที่รับเชื่อเป็นคริสเตียนมาก่อนแล้ว และที่มารับเชื่อที่คริสตจักรนี้ จนทางการเวนคืนที่ดินเพื่อสร้างบ้านพักทหาร จึงโยกย้ายที่อยู่กระจัดกระจายไปยังพื้นที่ต่างๆ ของจังหวัดเชียงราย ส่วนหนึ่งได้ย้ายมาอาศัยอยู่ที่บ้านวังดินแห่งนี้และเข้าสังกัดเป็นสมาชิกคริสตจักรที่ 1 เวียงเชียงราย ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1965-1966    เป็นต้นมา มีสมาชิกประมาณ 7 ครอบครัว 31 คน [1]    (โดยเป็นหมวดอภิบาลในสังกัด)แต่การไปนมัสการพระเจ้ามักจะมีแต่ผู้สูงอายุเป็นส่วนใหญ่ เด็กๆและคนวัยหนุ่ม สาว ไม่ได้ไปนมัสการพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอ แต่อย่างไรก็ตามเมื่อถึงช่วงเวลาวันคริสตมาส ก็ได้มีการจัดนมัสการพระเจ้าเป็นโอกาสพิเศษ ซึ่งนำโดยคุณ อำไพ  เจริญพร (ในขณะนั้น)

    จนถึงวันที่ 24 ธันวาคม ค.ศ.1980 ผป.สุรสิทธิ์  นาวิน และผป.สุรชัย  นาปัง  ได้หารือกับพี่น้องสมาชิกถึงปัญหาต่างๆในการไปนมัสการพระเจ้าที่คริสตจักรที่ 1 เวียง เชียงราย เช่น

ปัญหาทางด้านการเดินทาง ขาดยานพาหนะปัญหาทางด้านจากคนวัยหนุ่มสาวและวัยกลางคนที่ห่างเหินการไปนมัสการพระเจ้า ด้วยเหตุผลต่างๆปัญหาที่คณะนิกายอื่นๆมาชักจูงไปโดยวิธีการมีรถมารับ –ส่ง

    ที่ประชุมมีความคิดที่จะแยกการนมัสการพระเจ้าจากคริสตจักรที่1เวียงเชียงรายจึงได้ทำหนังสือแจ้งไปถึงคณะธรรมกิจคริสตจักรที่1 ในวันที่ 4 มกราคม 1981 ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นและได้คัดเลือกคณะกรรมการดำเนินงาน (ชั่วคราว) ดังนี้

 

 


                                [1]  สัมภาษณ์ สุรชัย นาปัง, เป็นผู้ปกครองคริสตจักรวังธรรม, 410 หมู่ 19 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ,  30 เมษายน 2009

คณะธรรมกิจ

ประธาน           ผป.สุรชัย  นาปัง

รองฯ                นายละอาด  เจริญพร 

เลขานุการ        นายลพ  บรมพิชัยชาติกุล 

ผู้ช่วยฯ             นายชาตรี   นาวิน

เหรัญญิก          นางสาวนงค์การ  ปันแก้ว

ผู้ช่วยฯ              นายวินัย   จิตวรางคณา 

คณะที่ปรึกษา   ผป.สุรสิทธิ์  นาวิน ,  ม.น.ชูชัย  สุขปัน 

                    นายศรี  เจริญพร , นายปาน  ปันแก้ว 

กรรมการ         นายติ๊บ  ทิพย์มณี  ,  นางสุแก้ว   นาวิน

 

     วันที่ 18 มกราคม คศ.1981 คณะกรรมการดำเนินงาน ได้ประชุมกันอีกครั้ง โดย ผป.สุรสิทธิ์  นาวินได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า ศิษยาภิบาล และ คณะธรรมกิจ คณะมัคนายก คริสตจักรที่ 1เวียงเชียงราย จะมาร่วมประชุมกับคณะกรรมการ และสมาชิกในหมวด ในวันที่25 มกราคม คศ.1981 โดยคณะของคริสตจักรที่ 1 เวียง เชียงราย ที่มาร่วมประชุมในวันนั้น

ประกอบไปด้วย  

    ศาสนาจารย์ สุทธิพร  ฐิติจำเริญพร ( ศิษยาภิบาล )

    ผป.จินตนา   ดวงเนตร                    ผป.สุรสิทธิ์   นาวิน

    ผป.พิจิตร   มณีรัตน์                       ผป.ปริญญา   กายสิทธิ์

และคณะมัคนายก

    มน.วิจิตรา  กิตติคุณ                     มน.เสรี   กาพิยะ

    มน.ราศี   นนทวาสี                      มน.นพรัตน์   วงศ์เขียว

    มน.ชอบ   ชัยธรรม                      มน.ศิริกรณ์   ไชยลังกา

    มน.ชูชัย   สุขปัน                         มน.ทะนง   ทัชชนะพงศ์

    ครูประพันธ์   บุญหัตถ์                     คุณอาวรณ์  มณีรัตน์

     ที่ประชุมในวันนั้นได้ข้อสรุปคือให้หมวดคริสเตียนวังดิน ทดลองแยกการนมัสการเป็นเวลา 6 เดือน หมวดวังดิน จึงได้นมัสการพระเจ้าโดยการเวียนนมัสการตามบ้านสมาชิก อาทิตย์ละ 2 หลัง (ภาคเช้า – ภาคบ่าย) ทำเช่นนี้ได้ประมาณ 2 อาทิตย์ นายสุรพล  เรือนสุภา    ได้เสนอต่อที่ประชุมว่าเพื่อความสะดวกในการนมัสการพระเจ้า ควรที่จะมีสถานที่นมัสการเป็นประจำ โดยเสนอต่อที่ประชุมว่าจะอนุญาตให้ใช้สถานที่บริเวณโรงก๋วยเตี๋ยว สร้างศาลาธรรมชั่วคราวและที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่เสนอจึงได้เริ่มดำเนินการสร้างศาลาธรรมโดยการร่วมถวายทรัพย์ และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเช่น ปูน เสาไม้ ฝาขัดแตะและหญ้าคาโดยเริ่มดำเนินการก่อสร้างในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 1981 จนแล้วเสร็จและทำพิธีเปิดพร้อมกับถวายขอบพระคุณพระเจ้าในวันที่ 10  มีนาคม 1981 ประกอบพิธีเปิดศาลาธรรมโดย ศาสนาจารย์สุทธิพร  ฐิติจำเริญพร   ผป.ถวาย  กิตติคุณ เทศนา

   หลังจากที่แยกการนมัสการมาจนครบ 6 เดือน คณะธรรมกิจคริสตจักรที่ 1 เวียงเชียงรายจึงได้พิจารณาอนุมัติให้เราแยกการนมัสการเป็นกลุ่มคริสเตียนโดยใช้ชื่อว่ากลุ่มคริสเตียนวังดิน พร้อมกับเลือกคณะกรรมการดำเนินงานใหม่ให้ครบทั้ง 3 คณะดังนี้

คณะธรรมกิจ

    ประธาน      ผป.สุรชัย  นาปัง             รองฯ  นายสุรพล   เรือนสุภา

    เลขานุการ  นายลพ  บรมพิชัยชาติกุล  ผู้ช่วย  นายศุภชัย   ดวงเนตร

    เหรัญญิก     นายละอาด  เจริญพร       ผู้ช่วย  นายอรุณ  เจริญพร

    มัคนายก      นายวินัย   จิตวรางคณา   นางสาว  พรธิภา  เจริญพร

    ที่ปรึกษา     ม.น.ชูชัย  สุขปัน  , นายศรี  เจริญพร   ,

                    นายปาน  ปันแก้ว  ,  
นายติ๊บ  ทิพย์มณี

คณะสตรี

ประธาน     นางสุแก้ว  นาวิน      รองฯ  นางคำป้อ  นาปัง

เลขานุการ  นางวนิดา  สุขปัน    ผู้ช่วย นางจันทร์สม บรมพิชัยชาติกุล

เหรัญญิก  นางฟองจันทร์ เรือนสุภา  ผู้ช่วย  นางสาว พรธิภา  เจริญพร

คณะอนุชน

 ประธาน    นายวินัย   จิตวรางคณา     รองฯ  นายสุกิจ  นิยมมงคล

 เลขานุการ  นายชาตรี  นาวิน            ผู้ช่วย  นายนพดร  นาปัง

 เหรัญญิก    นางสาว พรธิภา  เจริญพร  ผู้ช่วย  นางสาว ปวีณา  ปิ่นทอง

        โดยทุกคณะมีวาระการทำงาน 1 ปี และได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมกับคณะธรรมกิจคริสตจักรเขต 3 ตามกำหนดเวลาทุกครั้ง

       เดือนพฤษภาคม 1982 ได้ทำการปรับปรุง ซ่อมแซม ศาลาธรรมด้วยการเปลี่ยนจากหญ้าคาเป็นสังกะสีโดยได้รับงบประมาณสนับสนุนด้านการเงินจากคณะธรรมกิจเขต 3  คริสตจักรที่ 1 เวียงเชียงรายและจากส่วนบุคคลอื่นๆอีก  เดือนกรกฎาคม 1982 คริสตจักรภาคที่ 2 ได้ส่งศาสนาจารย์พรชัย  สิทธิสงคราม ได้มาสอนพระคัมภีร์และทำการสถาปนา ผู้ปกครอง ให้อีก 2 คนคือ ผป.ลพ  บรมพิชัยชาติกุล    ผป.ละอาด เจริญพร  เดือนสิงหาคม 1982 คณะกรรมการต่างๆหมดวาระการทำงาน จึงได้เลือกคณะกรรมการใหม่อีกครั้งและมีมติให้มีวาระการทำงาน 3 ปี

 คณะธรรมกิจ

  ประธาน     ผป. สุรชัย   นาปัง        รองฯ   ผป.ลพ   บรมพิชัยชาติกุล.

  เลขานุการ  นายวินัย  จิตวรางคณา  ผู้ช่วยฯ  นายศุภชัย  ดวงเนตร

  เหรัญญิก   นายสุรพล  เรือนสุภา     ผู้ช่วยฯ นางจันทร์สม  บรมพิชัยชาติกุล

  มัคนายก   นายสุกิจ  นิยมมงคล      นางสาวฟาม  แซ่เติ๋น

   ที่ปรึกษา  ผป.สุรสิทธิ์    นาวิน , ม.น.ชูชัย  สุขปัน ,

                  นายศรี  เจริญพร ,
   นายปาน  ปันแก้ว

คณะสตรี

 ประธาน     นางคำป้อ  นาปัง       รองฯ   นางฟองจันทร์  เรือนสุภา

 เลขานุการ  นางวนิดา  สุขปัน      ผู้ช่วยฯ  นางจันทร์สม  บรมพิชัยชาติกุล

 เหรัญญิก   นางพรธิภา จิตวรางคณา  ผู้ช่วยฯ   นางสิงห์คำ  เจริญพร

คณะอนุชน

 ประธาน    นายสุกิจ  นิยมมงคล               รองฯ  นายสมศักดิ์  ไชยวงค์

 เลขานุการ นางสาวสุดสงวน  จิตวรางคณา ผู้ช่วยฯ นายนพดร  นาปัง

 เหรัญญิก   นายเอนก  จิตวรางคณา           ผู้ช่วยฯ  นางสาวฟาม  แซ่เติ๋น

        วันที่ 8 มกราคม 1984 ที่ประชุมคณะธรรมกิจคริสตจักรภาค 2 เชียงรายได้อนุมัติให้ตั้งเป็นหมวดคริสเตียนวังดิน (ประกอบพิธีโดย ศจ.บุญรัตน์  ชัยสุข)

        เดือนกันยายน 1983 ศาสนาจารย์โมรี  สมณา  ได้มาสอนพระคัมภีร์และทำการสถาปนาผู้ปกครองเพิ่มอีก 3 คนคือ ผป.สุรพล  เรือนสุภา  ผป.ศุภชัย  ดวงเนตร  ผป.วินัย  จิตวรางคณา  หลังจากนั้นเราได้ประชุมวางแผนการดำเนินงานและกำหนดโครงการต่างๆเช่น

                        โครงการ   ซื้อที่ดินและสร้างอาคารโบสถ์

                        โครงการ   ประกาศเผยแพร่ข่าวประเสริฐ

                        โครงการ    อบรมผู้นำคริสตจักร

                        โครงการ    พัฒนาการสอนรวีวารศึกษา

                        โครงการ    จัดหาพระคัมภีร์ให้แก่สมาชิก

                        โครงการ    ประชุมอธิษฐานและศึกษาพระคัมภีร์

 

      ในช่วงเวลานั้น นายศรี  เจริญพร  ได้เสนอขายที่ดิน (ที่ตั้งคริสตจักรในปัจจุบัน)ให้เนื้อที่ 80 ตารางวาโดยคิดค่าตอบแทนในราคา 10,000 บาท(จากราคา 40,000 บาทราคาประเมินของทางราชการในเวลานั้น)หลังจากนั้นก็ได้เริ่มทำการก่อสร้างอาคารพระวิหารหลังปัจจุบันจนแล้วเสร็จและได้ประกอบพิธีเปิดพร้อมกับการสถาปนาเป็นคริสตจักรวังธรรม เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 1992

        ปี 1986 เข้าร่วมโครงการ 1979 และได้เชิญ อ.สงวน  นพคุณ มาเป็นศิษยาภิบาล เป็นคนแรก [1]

 

คริสตจักรวังธรรมเคยมีศิษยาภิบาลมาแล้วดังนี้คือ

  1. อจ.สงวน      นพคุณ  ตั้งแต่ คศ.1986-1988    รวม    2    ปี

  2. ศจ.ประเสริฐ  สุริยนต์  ตั้งแต่ คศ.1991-1996    รวม    4    ปี

  3. ศบ.สุชาติ     ยิ่งเจริญ ตั้งแต่ คศ.1996-2005    รวม    9    ปี

  4. คศ.อาสกรณ์ นาปัง  ตั้งแต่ 1 พค.2005-30 เมย.2009 วาระ 4 ปี

  5. ศจ.อาสกรณ์ นาปัง  ตั้งแต่ 1 พค.2009-30 เมย.2013 วาระ 4 ปี

       จากจุดเริ่มต้นมาจนถึงปัจจุบัน จะเห็นได้ว่าช่วงแรกๆทางคริสตจักรไม่ได้มี ศิษยาภิบาลอย่างต่อเนื่อง แต่ก็สามารถดำเนินพันธกิจและเติบโต พัฒนามาได้อย่างต่อเนื่อง และเข้าโครงการ1979 ครั้งแรกเมื่อปี คศ.1986  มาจนถึงปี 2007 (สิ้นสุดโครงการคริสตจักรเลี้ยงตนเอง 1979 ) และสามารถเลี้ยงตนเองได้สมบูรณ์ โดยไม่ต้องเข้าโครงการคริสตจักรเลี้ยงตนเอง 79/2005 อีกต่อไป

           

 


 

 

        [1] เอกสารบันทึกการประชุมคณะธรรมกิจคริสตจักรวังธรรม ของ ผป.วินัย   จิตวรางคณา ประธานคณะธรรมกิจคริสตจักรวังธรรม