gototopgototop
Get Adobe Flash player

Statistics/สถิติผู้เยี่ยมชม

สมาชิก : 375
Content : 895
เว็บลิงก์ : 38
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 2125403
เรามี 28 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Gallery Image

225537_2106...
Image Detail

เว็บเครือข่ายคริสเตียน

Home Story/บทความ บทความ สอนอย่างพระเยซู


โดย : Pattamarot Maksuriwong  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ปัทมโรจน์ มากสุริวงศ์
คจ.แห่งพระบัญชา


สอนอย่างพระเยซู เป็นครูจากชีวิต
 
โดย ปัทมโรจน์ มากสุริวงศ์ คริสตจักรแห่งพระบัญชา
 
เนื่องในวันที่ 16 มกราคมของทุกปี เป็นวันครูแห่งชาติ
ขอเทิดทูนพระคุณคุณครูทุกท่านและขอเป็นกำลังใจในการทำหน้าที่เป็นแม่พิมพ์
ของชาติ ที่ถ่ายทอดคำสอนจากชีวิตในครั้งนี้ ขออัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงพระราชทานพระราชดำรัสในโอกาสที่ประธานกรรมการประสานงานส่วนภูมิภาคภาค 2 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ นำคณะผู้แทนครูจีน เข้าเฝ้าฯในวันพุธที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2524 ดังนี้
 
"คำว่า "ครู" นั้นเป็นคำที่สูงยิ่ง
เพราะถือว่าเป็นผู้ที่ได้รับการเคารพบูชาได้ ฉะนั้น ได้ชื่อ
หรือเรียกตัวว่าเป็นครู ก็จะต้องบำเพ็ญตนให้ดี บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์
บำเพ็ญตนให้เป็นที่นับถือได้
เพราะว่าผู้ใดเป็นครูแล้วไม่บำเพ็ญตนให้เป็นที่นับถือได้ก็เท่ากับบกพร่อง"
 
"ครู เป็นผู้ถ่ายทอดวิชาการและเป็นผู้ถ่ายทอดความประพฤติ
วิธีประพฤติตน วิธีคิด และความดีงามทุกอย่าง
ซึ่งจะสร้างให้บุคคลเป็นคนที่ดี เป็นคนที่ไม่เป็นภัยต่อผู้อื่น
ตรงกันข้ามเป็นผู้ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น ต่อส่วนรวม
และตัวเองก็จะได้รับประโยชน์ว่าเป็นคนที่เจริญ"
 
ในพระราชดำรัสขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์จึงทรงตรัสว่า
ครูไม่เป็นเพียงผู้ถ่ายทอดวิชาการเท่านั้น
แต่ยังเป็นผู้ถ่ายทอดความประพฤติ วิธีประพฤติ
วิธีคิดและความดีงามทุกอย่าง
 
ครูอาจารย์จึงเป็นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญยิ่งในการสร้างชีวิตของเยาวชนที่จะเติบโตขึ้นเป็นอนาคตของชาติต่อไป
 
การสอนจึงไม่ใช่เพียงแค่ให้ความรู้แต่ต้องพัฒนาลักษณะชีวิต
รวมทั้งสามารถคิด วิเคราะห์
และประยุกต์ใช้ความรู้ได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด
 
ในพระวจนะของพระเจ้า ก็ได้กล่าวถึง
"ลักษณะการสอนของพระเยซูคริสต์" ซึ่งเป็นวิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพ
พระองค์ทรงใช้เวลาในการสั่งสอนสาวกประมาณ 3 ปี
ก่อนที่พระองค์จะเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ และใน 3 ปีแห่งการสั่งสอนนั้น
พระองค์ ทรงเป็นแบบอย่างของครูที่ดี ใช้วิธีการสอนที่เกิดผล
ทำให้ผู้รับการสอนจากพระองค์สามารถเติบโตขึ้นเป็นผู้ที่สามารถสั่งสอนผู้
อื่นต่อไปได้ด้วย (2ทิโมธี 2:2)
 
เรา ในฐานะของผู้เชื่อจึงต้องนำคำสอนของพระองค์มาใช้ในชีวิตประจำวันและสอนต่อไปให้ผู้เชื่อต่อไปเพราะเป็นพระมหาบัญชาของพระเจ้าที่ให้เราออกไปสั่งสอนชนทุก
ชาติ(มัทธิว 28:19-20)
 
หากเราจะเป็นผู้สอน เราต้องเลียนแบบการสอนของพระเยซูคริสต์
พระองค์เป็นครูต้นแบบที่เราควรจะเรียนรู้จากพระองค์ ในครั้งนี้
ขอนำหลักการการสอนของพระองค์มาแบ่งปัน เป็นข้อคิดในชีวิต
อันที่จริงมีหลายประการ แต่ขอสรุปเป็น 3 ข้อหลักๆดังนี้
 
1.สอนให้คิด วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เป็น
 
พระเยซูคริสต์ได้ใช้คำอุปมาเป็นวิธีการสอนสาวกอย่างหนึ่งในสมัยของพระองค์
เมื่อเหล่าศิษย์หรือประชาชนมาฟังคำสอนจากพระองค์นั้น ไม่ได้มีการจดบันทึกไว้เหมือนดังสมัยนี้ดังนั้น คำอุปมาจึงช่วยให้ผู้ฟังจดจำคำสอนได้ง่ายขึ้น
และยังทำให้ผู้ฟังเห็นภาพและเข้าใจสิ่งที่พระองค์สื่อสารชัดเจนขึ้น
นอกจากนี้ เมื่อพระองค์ทรงสอนสาวกด้วยคำอุปมาสิ่งนี้ก็จะกระตุ้นให้เขาฝึกคิดใคร่ครวญถึงความหมายที่ซ่อนอยู่ในคำอุปมานั้นอีกด้วย
 
นอกจากพระองค์ทรงฝึกให้พวกเขาคิดวิเคราะห์แล้วนั้น
พระองค์ยังทรงสอนให้เขาประยุกต์ใช้
พระองค์ทรงสอนพระวจนะให้แก่สาวกของพระองค์
และทรงเป็นแบบอย่างในการทำพระราชกิจ
เหล่าสาวกอยู่กับพระองค์และมีประสบการณ์ร่วมกับพระเยซูคริสต์ในการรับใช้คน
ทั้งปวง เช่น การวางมือรักษาโรค การถูกข่มเหงจากคนที่เกลียดชัง
การเผชิญกับคนผีสิง เป็นต้น
 
2.สอนจากชีวิตที่เป็นแบบอย่าง
 
ในพระวจนะพระเจ้าก็ได้กล่าวไว้หลายข้อหลายตอน
ย้ำให้ผู้สอนเป็นแบบอย่างที่ดี
เพราะคนมักจะทำตามในสิ่งที่เรากระทำมากกว่าสิ่งที่เราพูด
เหมือนข้อคิดที่กล่าวไว้ว่า "ชีวิตดังกว่าคำพูด"
 เมื่อพระองค์ทรงสอนศิษย์ของพระองค์เรื่องการถ่อมใจรับใช้คนทั้งปวง
พระองค์ทรงล้างเท้าสาวก(ยน.13:45) สาวกได้เห็นคำสอนของพระองค์ที่สำแดงออกเป็นวิถีชีวิตของพระองค์
 
3.สอนอย่างครบถ้วนสมดุล
 
ในการสอนนั้น เราจึงจำเป็นต้องสอนเขาอย่างครบถ้วนทั้ง 3 ด้านคือ ความรู้
คุณลักษณะชีวิต และทักษะ เพื่อจะส่งเสริมให้เขาประสบความสำเร็จได้สูงสุดตามศักยภาพของเขาพระเยซูคริสต์ทรงเป็นแบบอย่างในสอนศิษย์ของพระองค์อย่างครบถ้วนทั้ง 3ด้าน เราจึงควรเลียนแบบอย่างของพระเยซูคริสต์ ในการสอนเพื่อเราจะสามารถถ่ายทอดคำสอนได้อย่างครบถ้วนทั้ง 3 ด้านดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น
พระเยซูคริสต์ทรงเป็นต้นแบบการสอน เราควรจะเป็นศิษย์ที่ ดีของพระองค์
เพื่อจะเป็นครูแบบพระองค์
 
ลูกา 6:40ศิษย์ไม่ใหญ่กว่าครู แต่ศิษย์ทุกคนที่ได้รับการฝึกสอนครบแล้ว
ก็จะเป็นเหมือนครูของตน

From: Pattamarot Maksuriwong < อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน >
Date: 2011/1/13