gototopgototop
Get Adobe Flash player

Statistics/สถิติผู้เยี่ยมชม

สมาชิก : 375
Content : 895
เว็บลิงก์ : 38
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 2095742
เรามี 56 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Gallery Image

217026_2047...
Image Detail

เว็บเครือข่ายคริสเตียน

Home Sermon/คำเทศนา สัญญาลักษณ์ ปลา ในภาษากรีก


โดย ศจ.อาสกรณ์ นาปัง
คำว่า อิกซูส
ในภาษากรีก มีความหมายว่า

พระเยซู ทรงเป็นพระคริสต์ พระบุตร
ของพระเจ้า พระผู้ช่วยให้รอด

 


สัญญาลักษณ์

  ปลา  อิกซูส  ( ภาษากรีก

 

 

I = ιησους  ( เจซูส ), Jesus               พระเยซู

X = χριστος  ( คริสตอส ) , Christ       พระคริสต์

ɵ = θεος ( เตออส ), God                    พระเจ้า

Y = υιος    ( ฮุยออส ), Son                พระบุตร   

∑ = σωτηρ   ( โซเทร ) , Savior          พระผู้ช่วยให้รอด

       

ดังนั้น คำว่า อิกซูส จึงมีความหมายว่า

พระเยซู ทรงเป็นพระคริสต์ พระบุตร ของพระเจ้า พระผู้ช่วยให้รอด

 

พระเยซู  ( Jesus )

 

I =  ตัวอักษรภาษากรีก อ่านว่า  อิโอตา

ιησους  (เจซูส ) ภาษากรีก

Joshua  = (โยชูวา ,โจชัวร์ )   พระเยโฮวาห์เป็นพระผู้ช่วยให้รอด ของเรา

เยซู  เป็นชื่อธรรมดาของเด็กชาย ชาวยิว ในภาษากรีก

พระเยซูคือใคร ?

พระเจ้า ผู้บังเกิดเป็นมนุษย์  ( ยอห์น 1:14 )

พระเจ้า พระผู้ไถ่บาป  โดยการสิ้นพระชนม์ที่บนไม้กางเขน

พระเจ้า ผู้ทรงเป็นขึ้นมาจากตาย

พระเจ้า ผู้จะเสด็จกลับมาพิพากษาโลก ในอนาคต

 

พระคริสต์   ( Christ )


        X = ตัวอักษรภาษากรีก อ่านว่า  คี

        χριστος , คริสตอส  ภาษากรีก

        หมายถึง ผู้ที่พระเจ้าทรงเจิม  , ผู้ที่ถูกเจิมด้วยน้ำมัน ได้แก่ กษัตริย์

        และ ผู้เผยพระวจนะ ปุโรหิต เท่านั้น

                Messiah = เมสสิยาห์ หรือ มาซีฮา ภาษาฮีบรู

        หมายถึง กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ ที่พระเจ้าสัญญา พยากรณ์ในอดีต

        ปลดปล่อยชนชาติของพระเจ้า สถาปนาอาณาจักรพระเมสสิยาห์ในโลก

        พระเยซูเป็นพระคริสต์ มาเพื่อปลดปล่อยมนุษย์จาก “ความบาป”

 

พระเจ้า  ( God )   


       θ
=  ตัวอักษรภาษากรีก อ่านว่า  เธต้า

       θεος , เทออส   ภาษากรีก  หมายถึง พระเจ้า

        yahweh = ยาเวห์ , เยโฮวาห์     ภาษาฮีบรู  หมายถึง พระเยโฮวาห์

                เป็นพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ ชาวยิวจะไม่พูดหรือเอ่ยนามนี้

                พระบัญญัติข้อที่ 3  “อย่าออกพระนามของพระเจ้าอย่าง

ไม่สมควร” แต่จะให้คำว่า  Adonoi ( อะโดนาย) แทน

คือคำว่า คูริออส ในภาษากรีก ( Lord  องค์พระผู้เป็นเจ้า )

        อพยพ 3:14 “ เราเป็น ผู้ซึ่ง เราเป็น”  I Am Who I Am

                เยโฮวาห์ยิเรห์  หมายถึง  พระเจ้าทรงจัดเตรียม

                เยโฮวาห์นิสสี  หมายถึงพระเจ้าทรงเป็นธงของข้าพเจ้า

                เยโฮวาห์โรอี  หมายถึง พระเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงของข้าพเจ้า

                เยโฮวาห์ชาโลม หมายถึง พระเจ้าทรงเป็นสวัสดิภาพของข้าพเจ้า

         

พระบุตร    ( Son )

 

        ʏ  = u    ตัวอักษรภาษากรีก อ่านว่า อุบซีลอน

        υιος  หมายถึง   Son   บุตรชาย หรือลูกชาย

        พระบุตร เป็นพระภาคหนึ่งของตรีเอกานุภาพ ซึ่งประกอบด้วย พระบิดา

                พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์

        พระเยซูคริสต์ ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า มีสิทธิ ฤทธิ์อำนาจของ

พระบิดา เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระบิดาอีกด้วย

ยอห์น 1:12 แต่ส่วนบรรดาผู้ที่ต้อนรับพระองค์   ผู้ที่เชื่อในพระนามของพระองค์   พระองค์ก็ทรงประทานสิทธิให้เป็นบุตรของพระเจ้า

                เราทั้งหลาย ผู้ที่เชื่อวางใจ ได้รับสิทธิในการเป็นบุตรของพระเจ้า

        โดยเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้า ที่ประทานให้ เราจึงมีสิทธิใน

        มรดกแห่งแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้า ร่วมกับบรรดาธรรมมิกชนทุกคน

       

พระผู้ช่วยให้รอด   ( Savior )


        ∑  ,
σ , ς   =  ตัวอักษรภาษากรีก อ่านว่า  ซิกม่า

        σωθηση   ( โซเทร )   หมายถึง  saved   = ช่วยให้รอด

                ความรอด หมายถึง ช่วยให้รอด ,ช่วยกู้,ช่วยปลดปล่อย ,

        พระเยซูทรงเป็น ผู้ช่วยกู้ ผู้ปลดปล่อย ผู้วินิจฉัย ผู้ช่วยให้รอด

                รอดพ้นจากโรคภัย จากศัตรู และความบาป ช่วยพ้นจาก  

                การพิพากษาลงโทษ โดย การสิ้นพระชนม์ที่บนไม้กางเขน

      ความรอด ( salvation )  เป็นของประทานจากพระเจ้า

                อดีต  พระเจ้าทรงอภัยโทษบาป ยกโทษความผิดบาป

                ปัจจุบัน  พระเยซูทรงเป็นเจ้าของชีวิต เราพ้นจากทาส อำนาจของบาป

                อนาคต  เมื่อพระเยซูเสด็จกลับมาพิพากษา รับเราไปอยู่กับพระองค์

                ราอยู่กับพระเจ้าตลอดไปเป็นนิตย์