gototopgototop
Get Adobe Flash player

Statistics/สถิติผู้เยี่ยมชม

สมาชิก : 375
Content : 895
เว็บลิงก์ : 38
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 2216386
เรามี 16 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Gallery Image

217026_2047...
Image Detail

เว็บเครือข่ายคริสเตียน

Home Mission/พันธกิจมิชชั่น. โครงการพันธกิจมิชชั่นลาว 2010พันธกิจมิชชั่นลาว 2010 คจ.วังธรรม
สร้างโบสถ์ที่หมู่บ้านน้ำโขงน้อย


โครงการ        พันธกิจมิชชั่นประเทศลาว

 

หลักการและเหตุผล

            คริสตจักรคือ ศูนย์รวมของความเชื่อศรัทธา และวิถีชีวิตของ
พี่น้องสมาชิกต่างๆ ที่มาร่วมกันในทุกๆวันอาทิตย์ และทุกๆวัน
หมู่บ้านน้ำโขงน้อย แขวงหลวงน้ำทา ประเทศลาว เป็นสถานที่อีกแห่งหนึ่ง
ที่กำลังขาดสถานที่นมัสการพระเจ้า ทุกๆอาทิตย์จะใช้บ้านของ อจ.ปาน
ผู้รับใช้ประจำคจ.ในหมู่บ้านน้ำโขงน้อย เป็นที่นมัสการพระเจ้าชั่วคราว
มานานหลายปี หมู่บ้านน้ำโขงน้อยนี้ประกาศและก่อตั้งคริสตจักรโดย
พันธกิจอินโดจีน( Indochina Mission) มีสมาชิกประมาณ 28 ครอบครัว
เป็นพี่น้องเผ่าลาหู่ทั้งหมด

            ทางคจ.วังธรรมโดยศจ.อาสกรณ์ นาปัง และ ผป.สมบูรณ์ สมเครือ
ได้เดินทางไปเยี่ยมเมื่อวันที่ 9-10 กพ.2010 ที่ผ่านมา เห็นว่าสมควร
ที่จะให้การสนับสนุนในครั้งนี้ จึงได้นำเสนอในคณะธรรมกิจของคริสตจักรวังธรรม
และมีมติที่จะให้เป็นแผนงานพันธกิจมิชชั่นในปี 2010 ในประเทศลาว
สนับสนุนการสร้างโบสถ์ใหม่เพื่อใช้เป็นที่นมัสการพระเจ้าของพี่น้อง
ในหมู่บ้านนี้ต่อไป และ เป็นสื่อกลางขอรับการรณรงค์จากพี่น้องคจ.ต่างๆ
ในภาค 2 เชียงรายและใกล้เคียง เพื่อทำให้เป้าหมายสำเร็จต่อไป

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้หมู่บ้านน้ำโขงน้อยมีสถานที่นมัสการพระเจ้าที่ดีและถาวร กว่าที่ผ่านมา
 2. เพื่อให้พี่น้องสมาชิกในคจ.วังธรรมและคจ.อื่นๆใน ภาค 2 เชียงราย
  มีภาระใจในการสนับสนุนงานมิชชั่นต่างประเทศมากขึ้น
 3. เพื่อให้เกิดความร่วมมือ ร่วมใจ ในในการโครงการพันธกิจมิชชั่น
  และขยายงานให้กว้างออกไปในประเทศ ลาว พม่า และจีน ในโอกาสต่อไป

 

วันเวลา สถานที่


เดือน ฤศจิก่ยน 2010 
หมู่บ้านน้ำโขงน้อย แขวงหลวงน้ำทา ประเทศลาว

 

กลุ่มเป้าหมาย

            คริสตจักร สมาชิกต่างๆในคริสตจักรภาคที่  2 เชียงราย

 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

            1. ศจ.อาสกรณ์  นาปัง                ศิษยาภิบาลคริสตจักรวังธรรม

            2. ผป.วินัย  จิตวรางคณา            ประธานธรรมกิจคริสตจักรวังธรรม

            3. คณะธรรมกิจคริสตจักรวังธรรม
 

ขั้นตอนการดำเนินการ

 1. ประชุมวางแผนงานคณะธรรมกิจ 9 พค.2010
 2. นำเสนอคณะกรรมการดำเนินงานภาค 2
 3. รณรงค์การถวายในคจ.วังธรรม ครั้งที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 30 พค.2010
 4. รณรงค์การถวายในคจ.วังธรรม ครั้งที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 29 สค.2010
 5. สรุปและ รวบรวมสิ่งของและงบประมาณ วันอาทิตย์ที่ 3 ตค.2010
 6. จัดทีมอาสาสมัครนำสิ่งของไปแจกประมาณ 10 คน ในเดือนพฤศจิกายน 2010
 7. ดำเนินตามแผนงานที่วางไว้

 

งบประมาณ


รายรับ

  1. แผนพันธกิจมิชชั่นคจ.วังธรรมปี 2010 จำนวน       10,000     บาท

  2. หน่วยงาน สถาบัน ส่วนบุคคล                          40,000     บาท

  3. คริสตจักรต่างๆในภาค 2 ในภาค 2 เชียงราย         20,000     บาท

           

                                                รวม                70,000     บาท

 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. หมู่บ้านน้ำโขงน้อยจะมีสถานนมัสการพระเจ้าหลังใหม่

2. พี่น้องสมาชิกและคจ.ต่างๆทั้งในและต่างคจ.จะได้มีส่วนร่วมกันใน
พันธกิจมิชชั่นต่างประเทศมากยิ่งขึ้น

3.ตอบสนองแผนงานพันธกิจมิชชั่นของคจ.วังธรรม และจะพยายาม
ขยายงานให้มากออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านในปีต่อๆไป

 

 

 

 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000


ท่านสามารถมีส่วนร่วมในโครงการนี้ได้คือ

1. อธิษฐานเผื่อ
2. ถวายงบประมาณสมทบโครงการ
3. บริจากเสื้อผ้ามือสอง
4. เดินทางเข้าร่วมไปในโครงการ ลงทะเบียนคนละ 2,000 บาท ( 2 วัน 1 คืน )
    วันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2010

สนใจติดต่อที่

ศจ.อาสกรณ์ นาปัง    โทร   086-1987749
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


รายชื่อคริสตจักร/ส่วนบุคคล/หน่วยงาน/องค์กร

ที่ถวายสมทบโครงการ (สรุป ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2010 )


1. คริสตจักรนทีธรรม เขต 1                 500    บาท 

2. ผป.ทรงศักดิ์ วงศ์เขียว                 1,000    บาท 

3. คริสตจักรฟาร์มสัมพันธกิจ เขต 2     2,000    บาท 

4. คริสตจักรน้ำลัด  เขต 3                   500    บาท 

5. คริสตจักรบ้านฝาย เขต 2                 500    บาท 

6. คริสตจักรดงสุวรรณ เขต 1                500    บาท 

7. คริสตจักรวิจัยกิตติคุณเขต 2              200    บาท 

8. คริสตจักรไชยธรรม เขต 3                 500    บาท 

9. ผป.อาลัย มโนสมุทร                     1,000    บาท 

10. คริสตจักรร่มพระคุณ เขต 3               300    บาท 

11. คริสตจักรวิมลศีล  เขต 1                 669    บาท 

12. Miss Pranee [Hong kong ]            500    บาท 

13. คริสตจักรผาสุก    เขต 3              1,000    บาท 

14. คริสตจักรดอนงาม เขต 3                350    บาท 

15. คริสตจักรความหวังใหม่ เขต 2       1,000   บาท


16. ป้าเฟย  นิยมมงคล                     1,000   บาท

17. หมออภิวัฒน์-หมอนัดดา เดชคุณมาก  500   บาท

18. รณรงค์ถวายภายในคจ 2 ครั้ง         5,600   บาท

19.แผนงานพันธกิจมิชชั่นคริสตจักร 10,000  บาท 

20. คจ.ที่ 1 เวียง เชียงราย                   500  บาท

21. โรงพยาบาลโอเว่อร์บรุ๊คเชียงราย     5,000 บาท

22. คริสตจักรไทยสมัคร เขต 1               500 บาท

24. มน.มาลี อุทัง คจ.ไทยสมัคร             500 บาท

25. มน.สายรุ้ง  สมเครือ                       200 บาท

26. หมวดแม่ผงดงเจริญ เขต 3               200 บาท 


27. ผป.พิชัย  สักกะวงศ์                       300 บาท

28. แม่แสวง  สักกะวงศ์                     2,000 บาท

29. ผป.สมบูรณ์  ปัญญาพฤกษ์            2,000 บาท

30. เขตอภิบาลที่ 3 ภาค 2 เชียงราย     1,200 บาท

31. ผป.มานพ  สิมะพรม                    1,000 บาท

32. มน.ชูศักดิ์ โอภาสนิรัติศัย              3,000 บาท

33. คจ.ถาวรธรรม เขต 3                      500 บาท

34. ผป.ชาคริส ไมตรี คจ.ถาวรธรรม         500 บาท

35. ผป.อารมณ์ บรมพิชัยชาติกุล          1,000 บาท

36. ผป.สมพัฒน์ บรมพิชัยชาติกุล           500 บาท

37. ผป.สุรชัย-ผป.คำป้อ นาปัง              500 บาท


                            รวมสุทธิ          47
,019 บาท