gototopgototop
Get Adobe Flash player

Statistics/สถิติผู้เยี่ยมชม

สมาชิก : 375
Content : 895
เว็บลิงก์ : 38
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 2095760
เรามี 33 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Gallery Image

205767_2047...
Image Detail

เว็บเครือข่ายคริสเตียน

Home Sermon/คำเทศนา คำเทศนา 7 พระวาทะสุดท้าย7 พระวาทะสุดท้ายของพระเยซูคริสต์ที่บนกางเขน

โดย. ศจ.อาสกรณ์ นาปัง 

 1.  “โอพระบิดาเจ้าข้า ขอโปรดอภัยโทษเขาเพราะว่า

เขาไม่รู้ว่า เขาทำอะไร”  ( ลูกา 23.34 )

-     เป็นถ้อยคำแห่งการอภัยโทษ


 
2. “เราบอกความจริงแก่เจ้าว่า   วันนี้เจ้าจะอยู่กับเราในเมืองบรมสุขเกษม” 

          ( ลูกา 23.43 )

-    เป็นถ้อยคำแห่งความรอด

 

3.  “หญิงเอ๋ย จงดูบุตรของท่านเถิด”         (  ยอห์น  19.26 )

-     เป็นถ้อยคำแห่งความรัก

 

4.  “เอลี   เอลี   ลามาสะบักธานี”   แปลว่า   “พระเจ้าของข้าพระองค์  

พระเจ้าของข้าพระองค์   ไฉนทรงทอดทิ้งข้าพระองค์เสีย”  (  มัทธิว 27.46 )

-     เป็นถ้อยคำแห่งความเจ็บปวด

 

5. “เรากระหายน้ำ”     (  ยอห์น  19.28 )

-      เป็นถ้อยคำแห่งความทรมาน

 

6.   “สำเร็จแล้ว”    (  ยอห์น  19.30 )

-     เป็นถ้อยคำแห่งชัยชนะ

 

7. “พระบิดาเจ้าข้า   ข้าพระองค์ฝากวิญญาณจิตของข้าพระองค์

ไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์   (  ลูกา  23.46 )

-     เป็นถ้อยคำแห่งความสุขใจ

 

 การสิ้นพระชนม์ของพระเยซูคริสต์

 1. เป็นเรื่องปกติ

-        พระเยซูถูกศิษย์ทรยศ ถูกจับ ถูกตัดสิน ถูกตรึง และสิ้นพระชนม์

-        แสดงถึงความเป็นมนุษย์แท้ ธรรมชาติของความเป็นมนุษย์

-         

2. เป็นเรื่องผิดปกติ

-        ผู้ทำความผิดบาป ต้องรับผลของความผิดที่ตนเองได้ทำไว้

-        พระเยซูผู้บริสุทธิ์ พระองค์ไม่มีความบาป แต่ต้องรับโทษแทนเรา

-         

3. เป็นเรื่องเกินธรรมชาติ

-        เพราะพระเจ้าทรงกำหนด เตรียมไว้ตั้งแต่ก่อนสร้างโลก

-        พระเยซูทรงรู้ล่วงหน้า และจะต้องเดินเข้าสู่วิถีแห่งกางเขน

-         

4. เป็นเรื่องเหนือธรรมชาติ

-        เกิดความมืดมัวทั่วแผ่นดิน เที่ยงจนถึงบ่ายสามโมง

-        แผ่นดินไหว ม่านในพระวิหารขาดกลางตลอดบนถึงล่าง

-         

 สรุป

-        ด้วยพระคุณ ความรักของพระเจ้า ทรงจัดเตรียมความรอดแก่เรา

-        ด้วยความรักและการเสียสละ ชีวิตของพระเยซูคริสต์ ที่บนไม้กางเขน

ทำให้คนบาป ได้รับความรอด ได้คืนดีกับพระเจ้า

-        การทนทุกข์ ทรมานด้วยความเจ็บปวดของพระเยซูคริสต์

มีผลเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรามากแค่ไหน ?