gototopgototop
Get Adobe Flash player

Statistics/สถิติผู้เยี่ยมชม

สมาชิก : 375
Content : 895
เว็บลิงก์ : 38
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 2125409
เรามี 34 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Gallery Image

205767_2047...
Image Detail

เว็บเครือข่ายคริสเตียน

Home Story/บทความ คำนิยามเกี่ยวกับผู้รับใช้


นิยามคำศัพท์

 

โดย  หน่วยงานศิษยาภิบาล    สภาคริสตจักรในประเทศไทย

         หน่วยงานศิษยาภิบาลได้นิยามคำศัพท์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหน่วยงานศิษยาภิบาล โดยคัดลอกหรือประมวลมาจากคำนิยาม หรือคำอธิบายตามที่มีเขียนไว้ในธรรมนูญแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย คริสตศักราช 1998  ระเบียบปฏิบัติของธรรมนูญแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ค.ศ. 2002 มติของคณะกรรมการดำเนินงานสภาคริสตจักรในประเทศไทย คู่มือหน่วยงานศิษยาภิบาล ฉบับปี ค.ศ. 1997 มติของที่ประชุมคณะกรรมการพันธกิจอภิบาลชีวิตคริสเตียน สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2008 และตามที่หน่วยงานศิษยาภิบาลฯ ได้ให้คำนิยามไว้ ดังนี้

 1.  “ศิษยาภิบาล

หมายความถึง ผู้ที่ได้รับการทรงเรียกจากพระเจ้าเพื่ออุทิศตนรับใช้พระองค์ในคริสตจักรและชุมชน โดยเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และผ่านขั้นตอนการดำเนินการเพื่อแต่งตั้งเป็นศิษยาภิบาลประจำคริสตจักรท้องถิ่น ตามระเบียบปฏิบัติของธรรมนูญฯ ข้อ 27 และ 28 อนึ่ง สำหรับผู้รับใช้ประจำคริสตจักรชนเผ่า ที่ไม่ได้เป็นครูศาสนาหรือศาสนาจารย์ แต่เป็นผู้ที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรประกาศนียบัตรอภิบาลศิลป์ ก็ให้ถือว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่คริสตจักรภาคต้นสังกัดจะรับการพิจารณาตามขั้นตอนเพื่อแต่งตั้งเป็นศิษยาภิบาลได้

2.  “รักษาการศิษยาภิบาล”

หมายความถึง ผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรศาสนศาสตร์จากสถาบันที่สภาคริสตจักรในประเทศไทยยังไม่ได้รับรอง และยังขาดคุณสมบัติของศิษยาภิบาลตามระเบียบปฏิบัติของธรรมนูญฯ ข้อ 27.1 แต่ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งจากคริสตจักรภาคให้เป็นผู้รับใช้เต็มเวลาประจำคริสตจักรท้องถิ่น หรือหมวดคริสเตียน หรือ ศาลาธรรม เพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ เช่นเดียวกับศิษยาภิบาล ในช่วงระยะเวลาที่ยังไม่มีศิษยาภิบาลประจำ โดยมีวาระการทำงานที่ชัดเจน และอนุญาตให้มีรักษาการศิษยาภิบาลของคริสตจักร/หมวด และศาลาธรรมได้แห่งละ 1 คน

3. “ผู้ช่วยศิษยาภิบาล”

หมายความถึง  ผู้ที่สำเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรทางศาสนศาสตร์เป็นอย่างต่ำและได้รับการแต่งตั้งจากคริสตจักรท้องถิ่นให้รับใช้เต็มเวลา หรือครึ่งเวลา ในตำแหน่งผู้ช่วยศิษยาภิบาลของคริสตจักร หมวดคริสเตียน หรือศาลาธรรม ที่มีศิษยาภิบาลประจำอยู่แล้ว และเป็นที่รับทราบของคริสตจักรภาค

4. “คริสตจักรที่เลี้ยงตนเองได้”

หมายความถึง  คริสตจักรท้องถิ่นที่สามารถรับผิดชอบเงินเดือน หรือค่ายังชีพ รวมทั้งค่าสวัสดิการต่าง ๆ ของศิษยาภิบาลหรือรักษาการศิษยาภิบาลที่ปฏิบัติงานเต็มเวลาประจำคริสตจักรนั้น ๆ 

5. “คริสตจักรที่ไม่สามารถเลี้ยงตนเอง”  

หมายความถึง  คริสตจักรท้องถิ่นที่ยังไม่สามารถรับผิดชอบเงินเดือน หรือค่ายังชีพ รวมทั้งค่าสวัสดิการต่าง ๆ ของศิษยาภิบาลหรือรักษาการศิษยาภิบาลที่ปฏิบัติงานเต็มเวลาประจำคริสตจักรนั้น ๆ ได้

6. “ปฏิบัติงานเต็มเวลา”

หมายความถึง  การปฏิบัติหน้าที่ของศิษยาภิบาล รักษาการศิษยาภิบาลประจำคริสตจักรท้องถิ่น หรือหมวดคริสเตียน หรือศาลาธรรม อย่างน้อยสัปดาห์ละ 5 วัน ซึ่งหมายรวมถึงการปฏิบัติพันธกิจที่ได้รับมอบหมายจากคริสตจักรภาคหรือสภาคริสตจักรในประเทศไทยด้วย

7. “บัตรศิษยาภิบาล”

หมายความถึง  บัตรที่สภาคริสตจักรในประเทศไทยออกให้ศิษยาภิบาลที่คุณสมบัติตามธรรมนูญและระเบียบปฏิบัติของธรรมนูญแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย โดยบัตรดังกล่าวจะมีอายุการใช้งานตามวาระการทำงานหรือวาระประจำการของศิษยาภิบาล และจะออกให้ทุกครั้งถ้ามีการต่อวาระการทำงานหรือย้ายที่ทำงานใหม่

8. “บัตรศิษยาภิบาลตลอดชีพ”

หมายความถึง  บัตรที่สภาคริสตจักรในประเทศไทยออกให้ศิษยาภิบาลที่รับใช้ในงานของศิษยาภิบาลประจำคริสตจักรท้องถิ่น หรือหมวดคริสเตียน หรือศาลาธรรม มาแล้วไม่น้อยกว่า 20 ปี และได้เกษียณอายุงานและไม่ได้ปฏิบัติงานในหน้าที่ศิษยาภิบาลเต็มเวลา จึงยื่นใบสมัครผ่านคริสตจักภาค และหน่วยงานศิษยาภิบาล เพื่อขอทำบัตรประจำตัวศิษยาภิบาลตลอดชีพ 

9. “ศิษยาภิบาลอาวุโส”

หมายความถึง ศิษยาภิบาลคนหนึ่งของคริสตจักรท้องถิ่นที่ได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้งจากคณะธรรมกิจให้เป็นศิษยาภิบาลอาวุโสในท่ามกลางศิษยาภิบาลคนอื่น ๆ ของคริสตจักรท้องถิ่นนั้น และทำหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมศิษยาภิบาลของคริสตจักร  คริสตจักรที่มีศิษยาภิบาลเพียงคนเดียว ไม่จำเป็นต้องมีศิษยาภิบาลอาวุโส   

10. “ศิษยาภิบาลฝ่าย...”

หมายความถึง ศิษยาภิบาลตามธรรมนูญของสภาคริสตจักรฯ คนหนึ่งของคริสตจักรท้องถิ่นที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานพันธกิจฝ่ายต่าง ๆ ของคริสตจักรท้องถิ่น เช่น ฝ่ายสตรี  ฝ่ายเยาวชน  คริสเตียนศึกษา  ประกาศเผยแพร่ฯ เป็นต้น

11. “รองศิษยาภิบาล”

หมายความถึง  ศิษยาภิบาลตามธรรมนูญของสภาคริสตจักรฯ คนหนึ่งของคริสตจักรท้องถิ่น มีศักดิ์และสิทธิ์เช่นเดียวกับศิษยาภิบาลโดยทั่วไป ถ้าหากผู้รับใช้ท่านนั้นเป็นผู้ที่ผ่านการลงมติของสัปปุรุษคริสตจักรท้องถิ่นให้เป็นศิษยาภิบาลประจำคริสตจักร และคริสตจักรภาคได้มีมติแต่งตั้ง  แต่ถ้าหากไม่ผ่านขั้นตอนดังกล่าว ก็ให้รองศิษยาภิบาลท่านนั้นมีสิทธิเท่าเทียมกับตำแหน่งผู้ช่วยศิษยาภิบาล