gototopgototop
Get Adobe Flash player

Statistics/สถิติผู้เยี่ยมชม

สมาชิก : 375
Content : 895
เว็บลิงก์ : 38
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 2095713
เรามี 27 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Gallery Image

205767_2047...
Image Detail

เว็บเครือข่ายคริสเตียน

Home Sermon/คำเทศนา คำเทศนา เรื่ององค์สันติราช


องค์สันติราช

 อิสยาห์ 9:5-7,ยอห์น 14:27

คำนำ เมื่อประเทศไต้หวันได้มีการเลือกตั้งใหม่ ผลปรากฏว่า ประธานาธิบดี เฉิน ฉุย เปียง พ่ายแพ้การเลือกตั้ง สาเหตุที่พ่ายแพ้เพราะเขามีนโยบาลที่จะปลดปล่อยประเทศจากจีน ประชาชนชาวไต้หวันไม่กล้าเลือกเขา เพราะเขาต้องการสันติภาพมากกว่า เอกราชทางการเมือง

องค์สันติราช

อิสยาห์ 9:5-7,ยอห์น 14:27

คำนำ เมื่อประเทศไต้หวันได้มีการเลือกตั้งใหม่ ผลปรากฏว่า ประธานาธิบดี เฉิน ฉุย เปียง พ่ายแพ้การเลือกตั้ง สาเหตุที่พ่ายแพ้เพราะเขามีนโยบาลที่จะปลดปล่อยประเทศจากจีน ประชาชนชาวไต้หวันไม่กล้าเลือกเขา เพราะเขาต้องการสันติภาพมากกว่า เอกราชทางการเมือง

1. โลกนี้ต้องการสันติภาพ/สันติสุข

    ก.คำว่า “สันติสุข” “สันติภาพ (peace) ตรงกับคำว่า “shalom”ในภาษาฮีบรู หมายถึง สันติสุข ความสงบสุข ร่มเย็น มีชีวิตที่ปราศจากความขัดแย้ง ไม่มีสงคราม ไม่มีอดอยาก มีแต่ความชื่นชมยินดี  อยู่ดินกินดี

       แต่ว่าโลกทุกวันนี้ไม่ได้เป็นเช่นนั้น ไม่ต้องพูดไกล เพียงปักษ์ใต้บ้านเรา มีฆ่ากันตายทุกวันแม่ท่านอดีตนายกจะระดมพลังใจชาวไทยช่วยกันพับนกไปโปรยถึง 100ล้านตัวก็ตาม

    ข. มนุษย์เราทุกยุคทุกสมัยต่างแสวงหาสันติภาพหรือสันติสุขด้วยวิถีทางของตนเอง นั่นคือ การแสวงหาทางภายนก ..บ้างคิดว่าเศรษฐกิจดีและมีสันติสุข.รัฐบาลไทยมีแผนพัฒนาแห่งชาติฉบับที่ 1 ตั้งแต่ 2504 จนปัจจุบันยังไม่มีอะไรดีขึ้น จนมีการปรับแผนและตั้งกระทรวงเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์ขึ้น แต่ต้องผิดหวัง เพราะคนมัวเมาวัตถุ แก่งแย่ง ห่าฟัน เอารัดเอาเปรียบกัน บ้างก็คิดว่าความรู้และวิทยาการเป็นทางออก..ประเทศญี่ปุ่นเป็นตัวอย่างมีการห่าตัวตายมากที่สุด  ทั่วโลกมีการฆ่าตัวตาย 40 วินาทีละ 1 คน เพราะเขาไม่มีสันติสุขแท้ เราไม่สามรถสร้างสันติสุขบนโลกใบนี้ด้วยสนธิสัญญาระหว่างประเทศ หรือองค์การสหประชาชาติได้ เพราะขนาดประเทศมหาอำนาจยังฝืนมติสหประชาชาติ และก่อสงคราม   แล้วเป็นอย่างไรล่ะ.อิรักเลานี้.........ไม่มีทางที่โลกนี้จะหาสันติสุขและสันติภาพที่แท้จริงได้จากสภาพภายนอก  เพราะสันติสุขแท้จริงนั้นมาจากภายในจิตวิญญาณ  แต่เราขอบคุณพระเจ้าเมื่อสองพันกว่าปีก่อน พระเยซูคริสต์ได้เสด็จมาบังเกิดในโลกนี้ เพื่อช่วยมนุษย์ทุกคนให้รอดจากความผิดบาป ด้วยบาปเป็นสาเหตุพื้นฐานของการไม่มีสันติภาพหรือสันติสุข

2. พระเยซูคริสต์ทรงเป็นองค์สันติราช

    พระคัมภีร์กล่าวว่า พระผู้ช่วยให้รอดที่จะบังเกิดมามานั้น ทรงเป็นองค์สันติราช

ก.      พันธสัญญาเดิม..อสย9:5 “รองเท้าทุกคู่ที่กระทืบไป (หมายถึง กองทหาร....เสื้อคลุมที่เปื้อนโลหิต หมายถึงศาลที่อยุติธรรม พระองค์จะเผาเป็นเชื้อเพลิงใส่ไฟ ข้อ 7 “ สันติภาพจะไม่มีที่สิ้นสุด”....จะเชิดชูไว้ด้วยความยุติธรรมและความชอบธรรม

ข.       พันธสัญญาใหม่ เอเฟซัส 2:14 “เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นสันติสุขของเรา”  เป็นผู้ทำให้ทั้งสงฝ่ายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน กำแพงที่กั้นระหว่างสองฝ่ายได้ถูกรื้อทำลายลงโดยพระเยซูคริสต์..เมื่อมนุษย์ทำบาปบาปนั้นก็แยกเราออกจากพระเจ้า มนุษย์ได้เสื่อมจากพระสิริของพระเจ้า สันติสุขหายไป ชีวิตหายไป ความบริสุทธิ์ ความยุติธรรม ความรัก ความยินดีหายไป มีแต่ความทุกข์ ความตาย ความสกปรกโสโครก ความอยุติธรรม ความเกลียดชัง อาฆาต ความโศกเศร้าเข้ามาแทน ชีวิตเต็มด้วยความเศร้า ความสิ้นหวัง เพราะความผิดบาปนั่นเอง แต่พระเยซูคริสต์ทรงให้เราได้กลับคืนดีกับพระบิดาโดยทางไม้กางเขน  อฟ 2:14-19“...................................”

3. สันติสุข/สันติภาพจะเกิดขึ้นในจิตใจของเราได้อย่างไร?

     3.1 โดยทางความเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์

           **  โรม5:1 “เหตุนั้นเมื่อเราเป็นผู้ชอบธรรมโดยความเชื่อแล้วเราจึงมีสันติสุขในพระเจ้าทางพระเยซูคริสต์เจ้าของเรา

           ** ฟป4:6-7 “อย่าทุกร้อนในสิ่งใดๆแต่..................แล้วสันติสุขแห่งพระเจ้าซึ่งเกินควาเข้าใจจะคุ้มครองจิตใจของท่านไว้ในพระเยซูคริสต์

          **เหตุฉะนั้นความเชื่อในพระเยซูคริสต์...บาปจะได้รับการอภัย เมื่อบาปเป็นต้นเหตุของความเลวร้ายทั้งสิ้นหมดไปชีวิตก็เกิดสันติสุขได้ เพราะได้รับการอภัยความผิดบาปแล้ว

      3.2 เราจะต้องสารภาพความผิดบาปของเราต่อพระเจ้า  1 ยน 1:9 “ถ้าเราสารภาพบาปของเราต่อพระเจ้าผู้ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมก็จะทรงโปรดยกบาปผิดของเราและให้เราพ้นจากการอธรรมทั้งสิ้น”..............ชีวิตขงบุตรน้อย เขาตายแล้วกลับมีชีวิต หายไปแล้วได้พบกันอีก ชีวิตมีแต่ความชื่นชมยินดี เพราะเขาได้กลับมาหาพ่อ และสารภาพต่อท่าน แท้จริงขาขอเป็นลูกจ้าง แต่พ่อให้เขาเป็นลูกโดยปราศจากเงื่อนไข อฟ 2:20 “พระบิดาของเราทรงกระทำสิ่งสารพัดมากยิ่งกว่าที่เรทูลขอหรือคิดได้...อาเมน     

       3.3 เราจะต้องมีความรักอย่างพระเยซู..เพราะความรักลบล้างความผิดมากมายได้ ความรักย่อมผูกพันทุกสิ่งให้ถึงซึ่งความไพบูลย์   ท่านทั้งหลาย ความเกลียดชัง อคติ การมีทิฐิ ต่อกัน ไม่ทำให้เกิดสันติสุขในจิตใจของท่าน ทางเดียวคือ ความรักและการให้อภัยต่อกัน แล้วสันติสุขจะเกิดขึ้นในจิตใจของท่าน

บทส่งท้าย: ท่านทั้งหลายเราเป็นผู้หนึ่งไหมที่เวลานี้ สันติสุข สันติภาพหายไปจากเรา และเราไม่มีสันติสุขในจิตใจเลย วันนี้พระเยซูทรงตรัสกับท่านว่า “เรามอบสันติสุขให้แก่ท่าน สันติสุขทีเรามอบให้แก่ท่านนั้นไม่เหมือนโลกให้..” ขอพระเจ้าช่วยเราที่จะเปิดใจรับเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ ขอพระเจ้าช่วยเราที่จะถ่อมใจลงสารภาพความผิดบาปที่เกาะแน่นในชีวิตเราออกไปให้หมด  ขอให้ความรักของพระเยซูคริสต์เต็มล้นในชีวิตของท่าน...เพราะ พระคุณ ความรักและสันติสุข จากองค์สันติราชจะครองชีวิตท่านตลอดไป อาเมน